KVKK

KVKK

KVKK
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME 

Kızılay Sağlık A.Ş olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz. 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. 

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır; 

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz, 
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, 
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz. 
 • İş başvuruları için verdiğiniz bilgilerin, açık pozisyon olmadığı takdirde iş ortaklarımızla paylaşılma izni

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstahaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, 
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Kızılay Sağlık A.Ş. ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; 

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, 
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ile,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kızılay Sağlık A.Ş. faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kızılay Sağlık A.Ş’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel 

hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu 

hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri 

ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık 

rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli 

güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere 

uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.kizilaysaglik.com.tr” web adresindeki 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formunu doldurarak; 

 • Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. No:40 Maltepe/ İstanbul adresine 

direkt getirebilir, 

 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • info@kizilay.com.tradresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, 

kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz 

aracılığıyla iletebilirsiniz.  

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU  

Kızılay Sağlık A.Ş tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma / Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;  

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları  

Bana yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma / Bilgilendirme metnini okuyarak bilgilendirildim.  

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verilerim başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır;  

 • Adım, Soyadım, TC kimlik numaram, Türk vatandaşı olmam halinde pasaport numaram veya geçici TC kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, medeni halim, cinsiyet bilgim gibi kimlik verilerim ve ibraz ettiğim TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopim, 
 • Adresim, telefon numaram, elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim,
 • Banka hesap numaram, IBAN numaram gibi finansal verilerim,
 • Dosyamda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğum laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarım, test sonuçlarım, muayene verilerim, reçete bilgilerim gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerim, 
 • Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım yanıt ve yorumlar,
 • Hastanelerinizi ziyaretim sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydım,
 • Çağrı Merkeziniz ile iletişime geçtiğim takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verilerim ve Sosyal Güvenlik Kurumu verilerim,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmam halinde araç plaka verim,
 • Web sitenizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgilerim, IP adresim, tarayıcı bilgilerim ve kendi rızam ile ilettiğim tıbbi belgeler, anketler, form bilgilerim ve konum verilerim.
 • İş başvurum sırasında verdiğim bilgilerim

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim;  

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerimin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarınız aracılığı ile randevum hakkında bilgilendirilmek,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonelleriniz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğimin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, 
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarınıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, 
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından bana verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastaneniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, 
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Kızılay Sağlık A.Ş Hastane ve Tıp Merkezleri ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.  

Kişisel Verilerin Aktarılması  

Kişisel verilerim, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;  

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
 • Türkiye Eczacılar Birliği ile,
 • Adli makamlar ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için Yücelen Hastaneleri olarak iş birliği içerisinde olduğunuz yurt içinde veya yurtdışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk edilmem durumunda sevk edildiğim veya kendi başvurduğum başka bir sağlık kuruluşu ile,
 • Yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler ile,
 • Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler ile, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,

Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’nizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şubelerinize, 

 • Faturalandırmamım işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işverenim ile,
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğunuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebileceğimi biliyorum) ile paylaşılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kızılay Sağlık A.Ş.'nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kızılay Sağlık A.Ş.'nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim.  

İşbu kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;  

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.  

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız  

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;  

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihi : ........... / ........... / ...............

□Kendisine ait “Kişisel Verinin Talebi”

□Başkasına ait “Kişisel Verinin Talebi” halinde (19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler)

A. Başvuruda bulunan Kişinin iletişim bilgileri:

Adı Soyadı: .................................................................... İmza:………………………………………………..….

Doğum Tarihi:……….../ .......... / ............ T.C. Kimlik No : ....................................................... Telefon Numarası: .......................................................................................................................................................

E-posta Adresi: .............................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

B. Talebi yapılan Kişisel Verinin sahibi:

Adı Soyadı : ..................................................................................................................................................... Doğum Tarihi:……….../ .......... / ............ T.C. Kimlik No : ....................................................... Telefon Numarası : .......................................................................................................................................................

E-posta Adresi: ..............................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................

C. Lütfen Kızılay Sağlık A.Ş ile olan ilişkinizi belirtiniz. (“Hasta, eski çalışan, üçüncü taraf, Kızılay Sağlık A.Ş’ye hizmet sunan firma çalışanı gibi)

Kızılay Sağlık A.Ş’de sağlık hizmeti alanlar dolduracaktır

□ Ayakta Tedavi Oldum ☐ Yatarak Tedavi Oldum ☐ Ameliyat Oldum ☐ Diğer: ………………………………………….. Hizmet Alınan Sağlık Birimleri:

.……………………………………..…………………..……...…………….…....................................................................

...............................................................................................................................................................................

Kızılay Sağlık A.Ş’de çalışanlar dolduracaktır.

□ Mevcut Çalışanıyım

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar : .........................................

☐ Diğer: .........................................................................

D.Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

.……………………………………..…………………..……...…………….…....................................................................

...............................................................................................................................................................................

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□Adresime gönderilmesini istiyorum.

□E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

□Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten talep edilmesi durumunda vekâletname veya yetkili kişinin yetkisini gösterir belgenin olması gerekmektedir.)

E. Açıklama

Bu formu doldurarak,

• İmzalı bir örneğini Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. No:40 Maltepe / İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, • info@kizilay.com.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, Kızılay Sağlık A.Ş ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kızılay Sağlık A.Ş tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kızılay Sağlık A.Ş ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti gibi) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Kızılay Sağlık A.ş sorumluluk kabul etmemektedir.

Hastane tarafından doldurulacaktır.

Tarih: ............ / ........... / ...............

Teslim Alanın Adı Soyadı: ................................................................. İmza: .............................................................

Bilgi Güvenliği

Kızılay Sağlık Bilgi Güvenliği Politikası

Kızılay Sağlık olarak bu politika ile bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Kurumsal bilgileri, personel, müşteri (finansal veriler, kişi bilgileri vb.) bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahibi gibi etkileşimde olduğu muhataplara ait verileri değerli ve kritik kabul ederek, bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi, 
 • Kurumun güvenirliğini ve itibarını korumayı, 
 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve güvenlik tedbirlerini almayı, 
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı, 
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi, 
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi 

taahhüt ederiz. Çerez Politikası Aydınlatma Metni

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

 

Kızılay Yatırım Holding A.Ş.  (“Kızılay Yatırım”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.kizilayyatirim.com.tr  internet sitesinin ve Kızılay Yatırım’a bağlı diğer iştirak sitelerinin (“İştirak Siteleri”) işletilmesi sırasında, İştirak Siteleri’nin kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak isteriz.

 

Kızılay Yatırım olarak İştirak Siteleri’nde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik İştirak Siteleri’nde veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

 

Çerez Nedir?

 

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza internet sitemizin sunucusu tarafından gönderilen basit bir metin dosyasıdır. Çerezler, size daha iyi ve daha hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatabilmek için yaygın olarak kullanılırlar.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • İştirak Siteleri’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • İştirak Siteleri’ni analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • İştirak Siteleri’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, İştirak Siteleri’nin ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketlerimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 

Çerezler Nasıl Toplanır?

 

Çerezler, internet sitemize eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlarınıza özeldir. İnternet sitemizi başka bir cihazdan ziyaret ettiğinizde, daha önceki ziyaretiniz sırasında toplanan çerezler kullanılamayacaktır.

 

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Temel Çerezler: Temel çerezler, websitemizin, mobil sitemizin ve mobil uygulamalarımıza erişimin sağlanması ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekmektedir. Ayrıca bunlara bağlı servislerden ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktadır. Temel çerezlerin olmaması durumunda, websitesimizin, mobil sitemizin ve mobil uygulamalarımızın sorunsuz bir şekilde sizler için çalışması mümkün olmayıp, talep ettiğiniz bazı hizmetler sekteye uğrayabilecektir.


 

Çerez Tipi

Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?

Oturum

Oturum çerezleri başvurunun durumunu korumak için kullanılmaktadır.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, varlıkları dünya geneline dağıtmak ve sunucu yükünü hafifletmek için kullanılmaktadır.

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı Kimliği çerezleri kullanıcıların sadece kendi bilgilerini gördüklerinden emin olmak için kullanılmaktadır.

Güvenlik

Güvenlik çerezleri güvenlik kontrolleri için kullanılmaktadır.

 


Tercih Çerezleri: Tercih çerezleri, çevrimiçi ortamda hal ve davranışlarınız ve tercihleriniz hakkında kişisel verilerinizi toplamakta ve dil seçeneğinizi, diğer yerel ayarlarınızı hatırlamakta bu şekilde site kullanımınızı sizlere özelleştirmemize yardımcı olmaktadır.


 

Çerez Tipi

Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?

Dil

Dil çerezleri kullanıcının seçtiği dili depolamak ve doğru seçenekleri göstermek için kullanılmaktadır.

Konum

IP adresi ile belirlenen kullanıcının yaklaşık adresi (şehir, ülke, posta kodu) otomatik olarak uygun ülkeyi seçmek ve o bölge içerisindeki perakende ve tanıtım günlerini göstermek için muhafaza edilmektedir.

Mobil

Eğer kullanıcı siteyi mobil bir cihaz üzerinden görüntülüyorsa, ana web sitesinin veya non-Flash mobil bir web sitesinin (başka bir deyişle cihazın Flash için uygun olduğunun) seçildiğini göstermek için bir çerez gönderilmektedir.

Referans Sitesi

Referans sitesi kullanıcının tercihini daha iyi anlayabilmek için kaydedilmektedir.

Son ziyaret ve aktivite

Son ziyaret edilme tarihi, aktivite ve diğer bilgiler kullanıcılara ‘‘son ziyaret tarihinizden sonra nelerin değiştiği’’ konusunda bir güncelleme sağlamak ve kullanıcının tercihlerini daha iyi anlamak için kaydedilmektedir.

En son izlenen video

En son izlenen videonun tarihi ve başlığı kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlayabilmek için kaydedilmektedir.

Ani çerezler

Ani çerezler ses ve video içeriğinin oynatılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

Sayfa Geçmişi

Sayfa geçmişi çerezleri kullanıcının ziyaret ettiği sitelerin sırasını takip edebilmek için kullanılmaktadır. Eğer kullanıcı siteyi ziyaret ettiği sırada bir uyarı alırsa, çerez bilgisi günlük kaydına hata bildirimi ve çözümü için kaydedilir.

 

Sosyal Eklenti İzleme Çerezleri. Bu çerezler, sosyal medya kullanıcılarını izleyerek pazar araştırma analizleri ve ürün geliştirme konusunda kullanılmaktadır.

 

Çerez Tipi

Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?

Facebook

Çerezler, pazar araştırma analizi ve ürün geliştirme için Facebook üyelerini izlemek için kullanılır.

Twitter

Çerezler, pazar araştırma analizi ve ürün geliştirme için Twitter üyelerini izlemek için kullanılır.

 


Analiz Çerezleri: Siteyi kullanımınız hakkında bilgi toplayarak sitenin çalışma mekanizmasını geliştirmemize yardımcı olur. Örneğin, analiz çerezleri sitede en çok ziyaret edilen sayfaları, sitede karşılaştığınız zorlukları ve reklamların verimli olup olmadığını gösterir. Bu, tek bir kişinin kullanımını göstermektense genel olarak kullanım şekillerini önümüze sermektedir.
 

 

Çerez Tipi

Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?

Google Analiz

Google analiz çerezleri kümelenmiş istatistiki verileri toplayarak sitenin sunum ve yönlendirilmesine katkıda bulunur. Google kümelenmiş verileri demografik ve ilgi bilgileriyle destekler ve ziyaretçilerimizi daha iyi anlamamızı sağlar.

Adobe Omniture

Adobe Omniture analiz çerezleri kümelenmiş istatistiki verileri sitenin sunumu ve yönlendirilmesi için toplar.

 


Pazarlama Çerezleri: Bu çerez türü pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmaktadır.


 

Çerez Tipi

Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?

Reklamcılık

Davranışsal ve hedefli reklamcılığı sağlar.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütür.

Kampanya

Kampanyaların etkisini ölçer.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama dolandırıcılığını tespit eder

 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

 

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bizim web sitemizde, mobil sitelerimizde veya mobil uygularımızdan yararlandığımız zaman da aynı durum geçerlidir. Mevcut çerezleri cihazınızdan kaldırmak istiyorsanız tarayıcı seçeneklerinizi kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ayrıca çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini geleceğe dair de istememeniz durumunda  tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz.
Kullandığımız çerezleri kaldırmanız veya engellemeniz durumunda web sitemizde, mobil sitemizde veya mobil uygulamalarımızda kullanıcı tecrübenizde bir takım etkileri olabileceğini ve sitenin daha fazla kullanılamayabileceğini göz önünde bulundurunuz. Tarayıcı ayarlarınızı çerezleri engelleme şeklinde değiştirmediğiniz takdirde, çerezlerimizi daha önce silmiş olsanız dahi sistemimiz sitemizi ziyaret ettiğinizde veya tarafımızdan size gönderilen bir e-mailde yer alan bir linke tıkladığınızda çerez yerleştirecektir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kizilayyatirim.com.tr adresinde İletişim Formu’’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Şikayet Politikamız

Şikayet Politikamız


   Kızılay Sağlık, toplumda sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan herkese güncel, güvenilir, kaliteli ve entegre
sağlık hizmetleri sunmak amacıyla çalışır. Tüm branşlarda en güncel ve yetkin sağlık hizmetlerini
“Kızılay” güvencesiyle sunan; sağladığı güven ve yüksek bilinirlik ile ilk tercih edilen sağlık kurumu
olmayı ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefler.
Bu hedefe ulaşmak için, hasta/hasta yakınından gelen şikayet ve önerilerin etkin ve verimli bir şekilde
ele alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Her şikayet ve öneriyi iyileştirme yapabilmek, sürdürülebilir ve
sürekli gelişen bir kurum olmak adına bir fırsat olarak görüyoruz.
Geri bildirimler neticesinde toplanan verilerin analizini ve değerlendirmesini yaparak süreçlerimizi ve
hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz.
Şikayet ve Önerilerinizi Nasıl İletebilirsiniz?
Kızılay Sağlık A.Ş.’ ye bağlı hastanelerimiz ve tıp merkezlerimizde sunulan hizmetler konusunda şikayet
ve önerilerinizi aşağıda yer alan kanallardan herhangi birini kullanarak bize iletebilirsiniz.
• 168 Çağrı Merkezi
• Sosyal Medya Hesapları (Whatsapp, Twitter, BİP, Telegram, Facebook, İnstagram, Youtube)
• Sosyal Ağlar (Şikayetvar, Google Comments)
• Kızılay Web Sitesi
• Kızılay Sağlık Web Sitesi
Şikayet ve Önerilerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
168 çağrı merkezi, sosyal medya hesapları, sosyal ağlar, web sitesi ve yüz yüze gelen bildirimlerin SAP
CRM sistemi üzerinde kaydı tutulmaktadır. Bu konuda ilgili kullanıcı gelen bildirimlerin anlık olarak
takibini yapmaktadır. Bildirimler en kısa sürede; tarafsızlık, şeffaflık, erişilebilirlik, hesap verilebilirlik,
objektiflik ve sürekli iyileştirme çerçevesinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulur. Süreç boyunca
her aşamadan hasta/hasta yakını bilgilendirilir.

Kızılay Sağlık Ziyaretçi Ve Refakatçi Politikası

KIZILAY SAĞLIK ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ POLİTİKASI

 •  Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili
  bilgi alınması sağlanır.
 •  Hastanıza ait odada izolasyon önlemleri uygulanıyorsa; Hastanızın odasında izolasyon kartı
  bulunacaktır. Kartlardaki simge alınacak önlemleri belirlemektedir. Odaya girmeden önce koruyucu
  ekipmanın kullanımı için mutlaka hemşirenize danışınız, izolasyon önlemleri uygulanan başka hasta
  odalarına girmeyecektir.
 • Ziyarete gelirken yiyecek getirilmemesi gerekmektedir.
 •  Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmaz ve yüksek sesle konuşulup diğer hastalar rahatsız
  edilmez.
 •  Hasta odasındaki televizyonun sesi diğer hastaları rahatsız edecek kadar yükseltilmez.
 •  Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri
  uygulanacaktır.
 •  Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları, nöbetçi memur tarafından yapılmaktadır.
 •  Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya dezenfekte
  ediniz.
 •  Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına
  girmeyiniz.
 •  Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Refakatçi değişiminde mutlaka hemşiresine bilgi
  verilmesi gerekmektedir.
 • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
 • Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 •  Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama
  yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 •  İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya
  yatağını değiştirmemelidir.
 •  Yoğun Bakım ünitelerinde hastanın yanında refakatçi bulundurulmamaktadır.

 Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi , kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek için
düzenlenmiştir. Hassasiyet gösterdiği için tüm hasta, refakatçi ve ziyaretçilerimize teşekkür
ederiz.